จิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์

จิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายธันญ์สุธี  ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายครรชิต  คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนและบุคลากรคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม จำนวน ๕๐ คน หัวข้อการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม