สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2565 โดยพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 มีการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงาน ชั้น 3 (ปูกระเบื้อง) เมื่อปรับปรุงพื้นอาคารเรียบร้อยแล้ว จึงร่วมกันจัดอุปกรณ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานต่อไป