กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 17   ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ช่วยสร้างบรรยากาศภายในสำนักงาน และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี และร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ