กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช