บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่า เพื่อรวบรวมและส่งมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมป์นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา