วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.๑-๓) จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้นวัตวิถี จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นวัตวิถี มีความเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา ๒) เพื่อให้นักเรียนได้รับการบ่มเพาะเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม ความดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักเคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๓) เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมต่อยุคสมัย โดยมี นางภคมน หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ อำเภอเมือง จังหวัดเลย