22 สิงหาคม 2565, สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) / นางกนกวรรณ บุญมาสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการบรรจุใหม่ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 120 คน ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากร จิตอาสา 904 เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการับราชการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผ่นดิน และเพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีจิตสาธารณะ พร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา

วิชิต คงธนสิทธิกุล / ข่าว
ทัศนะ เพิ่มพัด / ภาพ