“จิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฏาคมค 2565 ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

มอบให้ ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมจิตอาสา 904 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม

จิตอาสา904สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิด และเป็นผู้นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร รอง.ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอมหาชนะชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กำลังพล ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 ร่วมกันกระทำความดี โดยการฟื้นฟูป่า ปลูกป่า และปลูกต้นไม้ อันเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 42-0-4 ไร่ จำนวนต้นไม้ที่ดำเนินการปลูก 3,000 ต้น และ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำรุงรักษาดินและน้ำในพื้นที่