บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3
ร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่า เพื่อรวบรวมและส่งมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์
นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา