วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /ผอ.ศอ.จอส.จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/รองผอ.ศอ.จอส.จังหวัดนครพนม นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ ปลัดจังหวัดนครพนม/เลขานุการ ศอ.จอส.จังหวัดนครพนม จิตอาสา 904 จำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ ทาสีทางมาล้าย ฟุตบาททางเดินสาธารณะ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณ เขตชุมชน สถานศึกษาและสถานพยาบาล รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ และนายครรชิต  คูณสาร วิทยารกรจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย