วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-09.00 น. สำนักงานศึกษาจังหวัดยโสธร โดยมี นางพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดและ ดร.สามารถ ผ่องศรีรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ กล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี นำกิจกรรมโดยวิทยากรจิตอาสา 904 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร มีกิจกรรมดังนี้
– กล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี

– กล่าวคำพระราชปณิทานและข้อคิดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (สะเจ)

– การให้ข้อคิดและการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งข้อราชการประจำสัปดาห์ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองและกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัดตลอดช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม