๑๕  กันยายน ๒๕๖๕  ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและมี ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้กล่าวรายงานโครงการ ฯ  นางนัยภัคน์  อินธิรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ และ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดจนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คณะครู ทุกสังกัด ณ ห้องประชุม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร