ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา ๐๘.๒๐ น.-๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาจังหวัดยโสธร โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดและดร.สามารถ ผ่องศรี     รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี นำกิจกรรมโดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร มีกิจกรรมดังนี้

– กล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี

– กล่าวคำพระราชปณิทานและข้อคิดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (สะเจ)

– การให้ข้อคิดและการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งข้อราชการประจำสัปดาห์ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองและกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัดตลอดช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม