วันที่  7 พฤศจิกายน 2565 เวลา ๐๘.๓๐ น.-09.00 น. สำนักงานศึกษาจังหวัดยโสธร โดยมี นางพัชลี  เชาว์พลกรัง  ศึกษาธิการจังหวัดและ ดร.สามารถ  ผ่องศรีรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร    ร่วมกันจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ กล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี นำกิจกรรมโดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร มีกิจกรรมดังนี้

– กล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี

– กล่าวคำพระราชปณิทานและข้อคิดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (สะเจ)

– การให้ข้อคิดและการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งข้อราชการประจำสัปดาห์ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองและกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัดตลอดช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม