๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ดร.สามารถ ผ่องศรี            รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ร่วมแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง”