วันที 23 ตุลาคม 2565 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานและนำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
มีกิจกรรมประกอบด้วย
(1) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
(2) การทำความสะอาด เก็บกวาดเศษขยะ ปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ให้บริการประชาชนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
(3) ทาสีตีเส้นขอบทางจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สถานที่
(4)กิจกรรมปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ในการมี รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท) ปลัดจังหวัดยโสธร ผู้นำหน่วยทหาร ตำรวจในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์เป็นสาธารณกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน