19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-09.00 น. นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายมีศักดิ์  รัตนพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ได้ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรัภุกดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทุกวันจันทร์ นำโดยวิทยากร จิตอาสา 904 นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำปฏิญาณ ตนการเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนแจ้งข้อราชการต่างๆภายในสัปดาห์ทุกคนแสดงออกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน