ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ลูกเสือทุกหมู่เหล่า ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรบำเพ็ญประโยขน์