เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการ ศธ. รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ศธ. เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการบริจาคบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2565  และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ 9 ) วันที่ 13 ตุลาคม 2565 จัดโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตระหนักสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ ศธ. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนช่วยเหลือและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน