เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นำจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 40 คน เข้าบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นายอำนาจ สายฉลาด เปิดเผยว่า เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษาพยาบาล เช่น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยโรคเลือด เป็นต้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ มีความต้องเลือด เพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณเลือดที่มีอยู่ตามธนาคารเลือดและโรงพยาบาลต่าง ๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้บางครั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวการณ์ขาดแคลนเลือดดังกล่าว ซึ่งหากสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไป อาจมีผู้เสียชีวิตจากการขาดแคลนเลือดในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อธนาคารเลือดสำรองของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสา ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนช่วยเหลือและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กบค.สป. / ภาพ