วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผอ. กลุ่มลูกเสือ ฯ เเละ นายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บุคลกรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ กิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณหนองนาแซง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายศุภชัย ท้าวนาง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนครพนม