กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ให้มีความรัก และความสามัคคีภายในองค์กร

โดย สช. กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในวันที่ 26 ก.ค.65 โดยนายพีรศักดิ์ รัตนะ  (เลขาธิการ กช.) พร้อมทั้งข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะ และทำความสะอาดพื้นที่ ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร