เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนศิริเกษม 1 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนศิริเกษม 1 อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และจิตอาสาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนศิริเกษม เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนศิริเกษม 1 จำนวนทั้งสิ้น 100 ชุด