วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2565 โดยมีครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์
บ้านพักหญิงคนชรา จังหวัดปทุมธานี

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าโครงการ “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญ
สาธารณกุศล” กระทรวงศึกษาธิการ โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมด้วย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ที่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักหญิงคนชรา จังหวัดปทุมธานี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยการดำเนินกิจกรรม
จิตอาสาฯ เป็นประโยชน์ที่จะฝึกให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กับการศึกษา เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สอศ. มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
จำนวนทั้งสิ้น 300 ชุด แบ่งเป็น มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุจำนวน 30 ชุด มอบให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ชุด และมอบให้ประธานมูลนิธิ
มิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักหญิงคนชรา จำนวน 270 ชุด เพื่อสำรองไว้ใช้ต่อไป พร้อมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ประกอบด้วย ทาสีรั้วกำแพงด้านในและด้านนอกด้วยสีขาว ทาสีห้องน้ำด้วยสีขาว ทาสีลูกกรงเหล็กเหนือกำแพงด้วยสีแดง และทาสีสัญลักษณ์
ของมูลนิธิฯ ด้วยสีแดง พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบของบ้านพักฯ

ปัจจุบันมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักหญิงคนชรา ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ ต. บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล
ทั้งสิ้น 78 คนมีอายุระหว่าง 65 ปี ถึง 103 ปี มาจากจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย