ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานโครงการฯ

วันที่ 7 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. การปฏิบัติ กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (รองนายกยุวกาชาดจังหวัดยโสธร) เป็นประธานในพิธี และ นายอุดมศักดิ์ เพชรผา นายกยุวกาชาด ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานตามโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดยโสธร ยุวกาชาด โดยการปฏิบัติงานของจิตอาสา 904 “ที่ 4/62,5/63 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค2) รุ่นที่ 2/65 และได้จัดให้มีจุดคัดกรองและกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัดตลอดช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม มีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ยุวกาชาด 19 โรงเรียน จำนวน 250 คน ปฏิบัติกิจกรรม

ฐานที่ 1 กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด เพลง/นิทรรศการ
ฐานที่ 2 กิจกรรมสุขภาพ CPR/AED
ฐานที่ 3 กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ระเบียบแถว
ฐานที่ 4 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ฐานที่ 5 กิจกรรมพิเศษสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ฐานที่ 6 กิจกรรมพิเศษ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์ การเรียนตัดคลิปวีดีโอ