วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายพินิจ โคตะการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล นางสร้อยทิพย์ ควรหัตถ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัยของนักเรียน
จำนวน ๓ ราย คือ เด็กชายคมสันต์ คุณน้อย นักเรียน ชั้น ม.๔ โรงเรียน
โพนทันจริญวิทย์ สังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
เด็กหญิงนั้นทิกานต์ ตวยกระโทก และเด็กหญิงนันทิดา ตวยกระโทก
นักเรียนชั้น ป โรงเรียนบ้านหนองเสียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของ
เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนทั้ง ๓ รายดังกล่าว