วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
เวลา 07.00 น. มอบหมายให้นางจารุนันท์ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางกรรณิการ์ จำปาขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และนายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
   เวลา 08.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางกัญญดา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางดรุณี นาคะนคร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวศิรินาถ แพฟืน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ นางสาวนราธร แก้ววัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยในการนี้ นายครรชิต คูณสาร ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย