“อาชีวะ ป.ตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า หนองจอก ทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท”
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดยผู้อำนวยการ เอกวิทย์ ธาตุไชย                            และดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า นายนิสิต พลภักดี อาจารย์จากสถานประกอบการบริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด พร้อมด้วยอาจารย์สาขาไฟฟ้า นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ทำกิจกรรมค่ายอาสา และกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน                         ณ โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี กิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นการนำเอาทักษะวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียน รวมทั้งการศึกษาในระบบทวิภาคี จากสถานประกอบการ ไปปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อาคารโรงอาหาร ของโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา และยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการและมอบของที่ได้รับบริจาคให้กับนักเรียน ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ยังได้ประยุกต์        และมอบผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ไปติดตั้งให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน เช่น ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนคาบและแจ้งเตือนเข้าแถวตอนเช้า เป็นต้น กิจกรรมครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่คณะครู ชุมชน รวมทั้งนักเรียนของโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา เป็นอย่างมาก ซึ่งในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และทำกิจกรรมอาสาลงสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และจะมีการนำโจทย์ปัญหาวิจัยจริงจากชุมชน และ โรงเรียนไปบูรณาการพัฒนา เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม เพื่อชุมชนต่อไป