เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาและศึกษาพัฒนาธรรมชาติคลองโคกขาม บำเพ็ญประโยชน์ช่วงหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญจังหวัดสมุทรสาคร มีการดูแลรักษาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะร่วมกัน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมปฏิบัติจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย