วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565 ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ท่าน ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ) ให้เกียรติรับ เชิญมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี มีนางวันทนา ศรีทองคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการลูกเสือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนีกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และสามารถนำไปขยายผลสู่เด็กและเยาวชนที่เป็นลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 52 คน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีคณะวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แก่ ดร.คงศักดิ์ เจริญรักษ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ท่านอมร ชุมศรี เป็นรองประธานการฝึกอบรม มี นางวันทนาศรีทองคำ
เป็นผู้ติดตามประเมินผลการจัดโครงการฯ