โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565