โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โดยมีแนวทางเน้นให้
ทุกคนได้เห็นปัญหา กับสภาพที่เกิดขึ้น ได้ตระหนักว่าปัญหานี้ใหญ่มากๆ คือเป็นเรื่องความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง และทุกคนถ้าได้ เข้าใจ เข้าถึงและร่วมมือกันทำร่วมมือกันพัฒนา โดยเริ่มจากพัฒนาตนก่อน ทุกคนก็จะเป็นฮีโร่ของตนเองและของจังหวัด ของลุ่มน้ำ ของประเทศชาติต่อไป สิ่งที่สำคัญ คือ การให้ทุกคนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ เพื่อความสุขในชีวิต และทุกขั้นตอนสามารถเรียนรู้
ได้ตลอด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ภาพวาดการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์ คือ อารยเกษตร เป็นการสืบสาน (อภิรักษ์ continuing) รักษา (อนุรักษ์ sustainable) ต่อยอด (อภิวัฒน์ development)  continuing sustainable development สอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งจะเป็น
ต้นแบบตัวอย่างของความสำเร็จ ทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม โดยน้อมนำองค์ความรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ ตลอดจนคุณธรรม จากการได้ลงมือลงใจศึกษา
และปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดผล

 พิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ ๑

                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยความร่วมมือกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การดำเนินโครงการระยะที่ ๑  การเตรียมการพื้นฐาน ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ และ ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๔ ประกอบด้วยโรงเรียนนำร่องระยะที่ ๑ จำนวน ๓๕  โรงเรียน โรงเรียนนำร่องระยะที่ ๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๖๗  โรงเรียน รวม ๑๐๒ โรงเรียน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โอกาสนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้จึงได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
เมื่อ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

นิทรรศการ

ผลการดำเนินงานโครงการ ระยะที่ ๑