วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 30 คน ออกพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิหารหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างสำนึกการมีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม การสร้างความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสำนักงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน

สำหรับโครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย ปลูกฝังจิตสำนักที่ดีในด้านความสามัคคี และการมีจิตอาสา พัฒนาบ้านเมือง สังคม และชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์