เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอบางปะอินหลังเก่า โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ร่วมกันทำกิจกรรม