ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

Elementor #80105

ทำเนียบรุ่น 2

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565 ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ท่าน ดร.สมใจ  วิเศษทักษิณ) ให้เกียรติรับ เชิญมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  มีนางวันทนา  ศรีทองคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการลูกเสือ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยจัดการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  4 – 6  กรกฏาคม 2565 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2565  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนีกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และสามารถนำไปขยายผลสู่เด็กและเยาวชนที่เป็นลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 52 คน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีคณะวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แก่ ดร.คงศักดิ์  เจริญรักษ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ท่านอมร ชุมศรี เป็นรองประธานการฝึกอบรม มี นางวันทนาศรีทองคำ เป็นผู้ติดตามประเมินผลการจัดโครงการฯ

Top