ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ความเป็นมาของจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ

      กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา จึงได้น้อมนำแนวทางราชดำริพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการเป็นจิตอาสาสร้างพื้นฐานให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดี มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสกนิกรไทยใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชจักรีวงศ์ที่ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2562 ในการติดต่อประสานงานกับกองอำนวยการหลักสูตรจิตอาสา 904 (พันฝึกส่วนหลัง วิภาวดี) กองกิจการในพระองค์ฯ หน่วยงานราชการในพระองค์ ในการติดตามการทำงานของจิตอาสา 904 เพื่อขยายผลให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ภายหลังจากจบการฝึกอบรมในหลักสูตร 904 และมอบหมายให้มีฝ่ายดำเนินงาน 3 ฝ่าย  ดังนี้

  1. ฝ่ายเลขานุการ
  2. ฝ่ายฝึกอบรมขยายผล
  3. ฝ่ายกิจกรรมจิตอาสา

   สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นที่ปรึกษา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจ

  1. อำนาจ กำกับดูแล สนับสนุนและประสานการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  2. รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสม
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมาย
Top